Có học sẽ có đậu có rớt! đậu rớt không quan trọng, quan trọng mình có tìm được đam mê trong ngành, tìm động lực và cố gắng để đi tiếp hay không thôi!

 • Môn học MĐ
 • Lớp CDN ĐCN 18C & 18D
 • Thời gian khiếu nại điểm: 23h59, 25/1/2019

 • Môn học DLD
 • Lớp CD DDT 18C & 18E
 • Thời gian khiếu nại điểm: 12h trưa, 25/1/2019 (Đã hết hạn)

 • Môn học DT CN UD
 • Lớp CDN DCN 17C
 • Thời gian khiếu nại điểm: 12h trưa, 23/1/2019 (đã hết hạn)
 • Danh sách đề tài DTCN UD:

 • Môn học TT ĐLĐ
 • Lớp CD DDT 17F , TC DCN 18
 • Thời gian khiếu nại điểm: 23h, 22/1/2019 (đã hết hạn)