Điểm môn học:

 

Điểm DTUD B, TC ĐCN:

 

ĐLĐ cdn dtcn18c

MÁY ĐIỆN 1, LỚP CĐ ĐĐT 18E (Tình hình chung các lớp rớt nhiều, bạn nào rớt tranh thủ đóng tiền thi lại, tôi sẽ có lịch phụ đạo sau)

TT DCB, lớp OTO 18C:

ĐỒ ÁN ĐTCN U7D: CĐN ĐCN 17C

THỰC HÀNH ĐO LƯỜNG ĐIỆN: CĐN ĐTCN 18A